พัฒนาประเทศให้หลุดพ้น จากกับดักรายได้ปานกลางกับดักความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และกับดักความไม่สมดุลให้ประเทศมีแนวทางการพัฒนาใหม่ที่จะหลบหนีและเอาชนะกับดักเหล่านี้ แนวทางใหม่นี้กำลังได้รับการหารือในแนวทางการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 นี่คือเป้าหมายที่ประเทศไทยจะต้องบรรลุในอีก 20 ปีข้างหน้า    กับดักความไม่เท่าเทียมทางรายได้ และวิธีพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

กับดักที่ไม่สมดุล ทำให้ประเทศมีแนวทางการพัฒนาใหม่ที่จะออกจากกับดักและเอาชนะมันได้

แนวทางใหม่ที่กำลังหารือ ได้แก่: แนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายโมเดล Thailand 4.0

ประเทศจะต้องบรรลุเป้าหมายนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่ประเทศไทยจะต้องบรรลุเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การพัฒนาสังคมคุณภาพสูงจะต้องควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาใหม่นี้ แนวโน้มสังคม 


“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการเมืองของประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง แผนพัฒนาฉบับที่ 8 สามารถอธิบายได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโลก แผนพัฒนาประเทศเพื่อปฏิรูปวิธีคิดของสังคมไทยเกี่ยวกับการพัฒนา โดยเน้นไปที่กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ที่เน้น

  แนวคิดหลักของการพัฒนา ฐานเงินเดือน คือพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยงทุกด้านของการพัฒนาแบบบูรณาการสมดุลแบบไดนามิก ทั้งด้านมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง วิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลักการ “กลั่นกรอง”

 เศษฐกิจไทยที่ยังยืนเพื่อ พัฒนาประเทศให้หลุดพ้น ความอดอยาก

    การพัฒนาประเทศจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน ต้องวางรากฐาน ซึ่งหมายความว่าการดูแลให้มีอาหารเพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สังคมไทย  หากถูกต้องตามหลักวิชาการปัจจัยพื้นฐานนั้นมั่นคง เตรียมมาอย่างดี และปฏิบัติได้ ดังนั้นจงสร้างและเสริมกำลังพวกมันทีละน้อยความก้าวหน้าและสถานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจะดำเนินต่อไป หากคุณเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้น เราทุ่มเทเพื่อสร้างความเจริญ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วความสัมพันธ์กับประเทศและสถานการณ์ของประเทศโดยไม่ระบุแผนปฏิบัติการ แนวโน้มสังคม คนที่ตอบสนองต่อสิ่งนี้มักจะสูญเสียความสมดุลในรูปแบบต่างๆ ในที่สุดมันก็น่าเบื่อและอาจล้มเหลวได้ ใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดด้วยการเพิ่มมูลค่าและยึดมั่นหลักความยั่งยืนและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สูงสุด

เทคโนโลยี เทคโนโลยีเข้ามาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ เราจึงต้องเลือกใช้ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เฉพาะผู้ที่ตอบสนองสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมไทย และความต้องการทางสังคมเท่านั้น พัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้ความรู้ของคุณเอง   ด้านเศรษฐกิจ แต่เคิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่ง ที่การลดราชจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่  ฐานเงินเดือน  คือจะต้องมุ่งลครายจ่ายก่อนเป็น

สำคัญ และดหลักพออยู่พอกินพอใช้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ในระดับเบื้องต้น แม้ว่าฐานะการเงินจะดี แต่นักพัฒนามักมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการโฟกัส ในช่วงเวลาดังกล่าว จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่เนื่องจากการจ่ายค่ารอยัลลดลง นั่นหมายความว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายของคุณก่อน

 พัฒนาประเทศให้หลุดพ้น จากรากฐานเงินเดือนที่น้อยกว่าขั้นต่ำ

   สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องเตรียมในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่คือการวางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ เริ่มต้นด้วยการดูว่ามีพนักงานกี่คนที่มีรายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ พัฒนาประเทศให้หลุดพ้น   ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณเพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายใดที่คุณสามารถตัดได้ สื่อสารกับพนักงานเป็นประจำหากมีการปรับโครงสร้างบริษัท 

   ค่าแรงขั้นต่ำคือค่าตอบแทนขั้นต่ำที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามนายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ โดยไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษา เพศ ประเภทงาน สัญญาจ้าง ระยะเวลาทดลองงาน ฯลฯ เงินเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ฐานเงินเดือน

  • โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเงินเดือน บริษัทที่มีสัดส่วนพนักงานสูงและดำรงตำแหน่งระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมากขึ้น
  • ปรับค่าจ้างอย่างไรหากปรับค่าจ้างกลุ่มพนักงานต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มพนักงานที่ได้รับค่าจ้างฐานสูงกว่าจะปรับหรือไม่? หากคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนใดๆ ได้เลย อาจถึงขั้นลาออกได้ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเรื่องความเป็นธรรม
  • การสรรหาบุคลากรชั้นหนึ่งที่เน้นวุฒิการศึกษา อัตราการจ้างงานจะกำหนดโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยจะต้องคำนึงถึงอัตราการจ้างงานเริ่มต้นของบริษัท ปวช. และ ปวช. และคุณอาจต้องยืนยันวุฒิปริญญาตรีด้วย ปริญญา.มี

  นี่คือสิ่งที่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขาตระหนักดีว่ามีโอกาสสำหรับความก้าวหน้าและค่าตอบแทน ตามตัวเลขที่แสดงความแตกต่างเพียง 0.4% สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการสมัครคือ: เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับบัณฑิตใหม่ถูกกำหนดอย่างไร? สังคมไทย

           เมื่อคุณเลือกงานที่เหมาะกับคุณแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาคือการดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะขอเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  การคำนวณคำขอเงินเดือนที่กำลังจะมาถึงจะทำให้คุณทราบได้ว่าคุณควรขอเงินเดือนเท่าไรโดยประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่คุณต้องจ่ายคือค่าเดินทางประมาณ 4,000 บาท, ค่าเช่าคอนโด 4,000 บาท, ค่าอาหาร 4,000 บาท, เงินออมร่วมกัน 2,000 บาท, กลับบ้าน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 

 พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจาก ความแตกต่างเรื่องชนชั้น

สังคมไทย มักมีความเหลื่อมล้ำในสังคม ภภัยเงียบที่ที่ใครหลายคนสัมผัสได้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้สภาวะความไม่เท่าเทียมกันผ่านการอธิบายโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยยุคใหม่ และเข้าใจความไม่เท่าเทียมในโอกาสชีวิตของคนไทยในแต่ละชนชั้น จากการวิจัยของเรา เราพบสิ่งต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้สภาวะความไม่เท่าเทียมกันผ่านการอธิบายโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยยุคใหม่ และเข้าใจความไม่เท่าเทียมในโอกาสชีวิตของคนไทยในแต่ละชนชั้น จากการวิจัยของเรา เราพบสิ่งต่อไปนี้ แนวโน้มสังคม

คนในแต่ละชนชั้นจะเปลี่ยนสถานะและบทบาทตามตำแหน่งปัจจุบัน และมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเข้าถึงทุน การสะสมทุน มรดกทุน และการขยายโอกาสในชีวิต อีกทางหนึ่ง แต่ละคลาสที่รักษาผลกำไรที่มั่นคงผ่านสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน มักจะสร้างคลาสของตัวเองขึ้นมาใหม่ ผ่านการบริหารจัดการและการสะสมทุนภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัย

บทสรุป

พวกเขาเป็นคนผิวขาวที่เรียกรวมกันว่าฟารานทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ประเทศเหล่านี้มองเราในแง่ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นหลัก รวมถึงศาสนาต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ และความเชื่อที่อาจเนื่องมาจากภูมิหลัง เหตุใดเราจึงควรบูชาหน้าบ้านของเรา? มันหมายถึงพระราชวังนั่นเอง ชาวต่างชาติบางคนที่เห็นสิ่งนี้ก็งงและสงสัยว่า “นี่คืออะไร บ้านนก?”  มันหมายถึงพระราชวังนั่นเอง เชื่อว่ามีชาวต่างชาติบางคนเคยเห็นแล้วเกิดความสงสัยว่า “นี่คืออะไร กรงนก?” แล้วทำไมเราต้องจุดธูปและนำอาหารมาถวายกรงด้วย ? สิ่งที่ชาวต่างชาติเห็นคือศาลเจ้าที่กล่าวกันว่าเป็นที่พำนักของเทพเจ้าผู้พิทักษ์บ้าน หรือความจงรักภักดีของชาวต่างชาติหลายร้อยคนได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์ที่บ้าน ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมต้องยืนตัวตรงก่อนที่หนังจะเริ่มฉาย    ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมต้องยืนตัวตรงก่อนที่หนังจะฉาย จะต้องอธิบายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อปวงชนชาวไทย รวมถึงสาเหตุที่คนไทยต้องแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนผนัง นี่คือภาพวาดที่คนไทยทุกคนต้องมีติดบ้านไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็ตาม

บทความแนะนำ