การค้าประเวณี เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย ถึงแม้จะมีกฎหมายควบคุม การค้าประเวณีก็กลายเป็นเรื่องท้าทายหลายที่1. ณัฐวุฒิ คงไข่ นักศึกษาจากมหาลัยทักษิณ บอกว่าต้องมองนี้ในมุมคุ้มครองชีวิตสำคัญ เขากำลังหาทางปกป้องผู้ที่ถูกเป็นส่วนมากในนี้ด้วยการทำกฎหมาย

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การประมง และการเกษตร มักมีการใช้แรงงานทางเพศโดยที่ไม่เห็นใจด้วย2. องค์การแรงงานระหว่างประเทศเน้นว่านั้นเป็นที่หนึ่งที่ทำให้รายได้ทางเพศเพิ่มขึ้นกว่า 99 ล้านดอลลาร์ต่อปี3. มันบ่งชี้ถึงผลที่เกิดขึ้นมากมายสำหรับปัญหานี้

ประเด็นสำคัญ

  • การค้าประเวณีในประเทศไทยยังควบคุมไม่ได้1
  • การศึกษาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้ประกอบการ1
  • การใช้แรงงานและบริการทางเพศโดยไม่คำนึงถึงใจสำหรับอุตสาหกรรม มีประท้วงใจใหญ่ในประเทศ2
  • อุตสาหกรรมเพศสร้างรายได้ทางเพศสูงถึง 99 ล้านดอลลาร์ต่อปี ขยายตัวไปทั่งโลก3
  • มีการใช้กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครอง กับ ปลอดภัยของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ควายยำ

ประวัติการค้าประเวณีในประเทศไทย

การค้าประเวณีในประเทศไทยมีประวัติยาวนานและหลากหลายมิติ. การแต่งงานกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการค้ามาก. อาชีพนี้มั่นเห็นถึงสถานะทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา.

จุดเริ่มต้นของอาชีพการค้าประเวณี

เริ่มจากที่หนังสือการณ์ทุกข์สันเตาตรีต่างในประเทศไทยกลายมาพร้อมกับประชากรขาดแคลน. ในปี 2004, มีคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 2.8 ล้านคนทำในอุตสาหกรรมการค้าเพศ. ในนั้น 2 ล้านเป็นผู้หญิง, 20,000 เป็นชาย, และ 800,000 เด็ก เล็กกว่า 18 ปี.

4

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ปี พ.ศ. 2539 เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ที่ห้ามการค้าประเวณี. มีร่างร้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ต้อนรับ. มุ่งเน้นพัฒนาชีวิตนักตะวันเกา.

การเปลี่ยนแปลงไทย เน้นหัวข้อดีและเสีย. ปัจจุบัน, มีบริการเยี่ยมบริการมากกว่า 200,000 คน. อาชีพ็ต่นเผด็ใหว้วร มึ สมาวิวียะไมและตามสัปมวยขี่ตบ.

กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย

กฎหมายการค้าประเวณีในประเทศไทยจัดเป็นการล่มหลองทางสังคมที่มีความซับซ้อน. กฎหมายที่เน้นการป้องกันและปราบปรามมีความสำคัญ, เพื่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี. มีการกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่ทำผิด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายหนึ่งในกฎหมายสำคัญ. ออกและมีความสำคัญที่ห้ามการค้าประเวณีในที่สาธารณะ. กฎหมายนี้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2539

กฎหมายนี้ยังยกเลิกกฎหมายก่อการร้ายเดิมๆ ในปี 2503 พร้อมๆ กัน. เป็นระเบียบสำคัญที่ดีเด่นโดยการแสดงตัวเลขค่าโทษชัดเจน2.

สถานการณ์การค้าประเวณีในประเทศไทยเปลี่ยนไปตามเวลา. ค่าโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน2.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กฎหมายและมีผลใช้เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์มีเอกลัษภาพ. มุ่งเน้นการปกป้องเด็กและแรงงานด้วยเฉพาะ5.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ขยายขอบเขตของความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์. เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเหยื่อและลงโทษผู้ที่กระทำผิด5.

ในกฎหมายนี้มีการกำหนดให้ใช้ที่เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อป้องกันการถูกเอารัดและการค้ามนุษย์5.

บทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด

บทลงโทษสำหรับการค้ามนุษย์เข้มงวด. กฎหมายระบุว่าถ้าคุณรับหรือยอมให้พวกเขาทำเพื่อความสุขของผู้อื่นโดยขีดจำลอง. ผู้ที่กระทำเหล่านี้จะถูกลงโทษโดยทั่วไป6.

กฎหมายยังระบุถึงโทษปรับเงินสูงถึงพันบาทสำหรับการค้ามนุษย์. การเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีการท่องเที่ยวสูงทำให้การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น. สังเกตได้ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางกฎหมาย1.

ผลกระทบจากการค้าประเวณีในสังคม

การค้าประเวณีไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเล็กๆ ในสังคม มันมีผลกระทบลึกซึ้งสำหรับหลายด้านของสงคมไทย เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกส่งเสริมให้เข้าไปในอุตสาหกรรมนี้ โดยคนเหล่านี้มักมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อทางเพศ และพบว่ามายังไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

ปัญหาทางสุขภาพ

ปัญหาทางสุขภาพผิดปกติที่มีผลจากการค้าประเวณี ทั้งมันเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเพศที่แพร่หลาย และปัญหาที่ไช้การได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเต็มที่ หนึ่งการศึกษาระดับหนึ่งพบว่า หากดูจากข้อมูลสุขภาพของผู้ค้า ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นด้วยการค้าประเวณี หลายจุดสำคัญ

ผลกระทบการค้าประเวณี

ความปลอดภัยและการถูกแสวงหาประโยชน์

รอยเลือนของปัญหาสุขภาพทำครั้งให้ผู้ค้าประเวณีมีความผิดปกติเกี่ยวกับความปลอดภัย ลามกตรวจเจ็บด้วยข้อหาต่างๆจากบุคคลที่ใช้อำนาจโดยการตามกฎหมาย การวิจัยอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เยาวชนที่เคยค้าประเวณีหรือค้าประเวณี 400 คน เจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน 280 คน และผู้บังคับการนโยบาย 14 คน

มุมมองของการข่มขู่และการแสวงหาประกอบด้วยให้ผู้ค้าประเวณีต้องจำเป็นเหตุเพื่อหลายข้อ การทำวิจัยที่ค้นพบความเชื่อว่าปัญหานี้เกิดจากเรื่องทางกฎหมาย เเล้วซ้ำทำให้ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างอย่างคุณภาพ1. บุคย์ผลกระทบจากระบบการค้าประเวณี มีความซับซ้อนที่ครอบคลุมหลายด้านของสังคมไทย

การทำงานในพื้นที่สีเทาทางกฎหมาย

การทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศในประเทศไทยมีผลต่อผู้ค้าบริการทางเพศอย่างมาก. ปัจจุบัน, ค่านิยมจากผู้ค้าบริการทางเพศมีมากกว่า 200,000 คน8. เหล่านี้ต้องพึงพอถนัข และมีความไม่แน่นอนในแง่กฎหมายรวมถึงความปลอดภัย.

การค้าประเวณีในประเทศนี้มีบทบาทสำคัญ โดยมีพุทธประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ที่คำนึงถึง. พวกเขาช่วยกำหนดทัศนคติและสถานะทางกฎหมายสำหรับการค้าประเวณี8.

ตามนั้น, การทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศนี้ต้องรองรับคนกลางและเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต. นี้ทำให้ผู้ค้าบริการทางเพศเสี่ยงต่ออุปการะที่ถูกสืบเหตุการณ์8.

สิงคโปร์ไม่เห็นด้วยที่จะพบว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่มีหลักเขตบังคับให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด. นอกจากทั้ง, เยอรมนียังช่วยกันออกกฎหมายคุ้มครอง Sex worker ให้มีความปลอดภัยด้วยคลุมถึงความสมัครใจ9

ประทับใจในแบบฟรังของหรืออุตสาหกรรมนี้มีกฎหมายชัดเจนที่สร้างสุขภาพใจสำหรับผู้ค้าบริการ. นี่ช่วยให้การทำงานได้ปลอดภัยมากขึ้น.

ความถี่ผลขนการแรงงานและการปกป้องสิทธิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรบรรยายดีในพื้นที่สีเทานี้8 แต่ความไม่แน่ใจในกฎหมายทำให้ที่ผ่านมายากจนยอมใจกับเหล่าทดข้าไปสู่เป้าหมาย.หนที้ยังคงเป็นภารกิจที่ท้าทายอยู่

พื้นที่สีเทาทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าประเวณีกับการค้ามนุษย์

การค้าประเวณีและการค้ามนุษย์มีความเชื่อมโยงกันแบบเข้มข้น. การค้ามนุษย์สำหรับเป็นสื่อการค้าประเวณีเกิดขึ้นจากการบังคับบัญชา หรือการควบคุม. ผู้ค้ามนุษย์มโนวาไปหากลุ่มเหยื่อผ่านทางความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความอ่อนแอของพวกเขา.

อุตสาหกรรมเรื่องนี้ทำรายได้ขึ้นอยู่กับ 99 ล้านดอลลาร์ต่อปี3. ปัญหาบางครั้งอาจถึงช่วงการเอลเวียน ไม่ได้หมายความว่าใช้แรงงานเท่านั้น แต่ยังคัดค้านด้ค้านหนังมืด การข่มขู่หลอกลวง และการบังคับไปทางกายเพจิต.

การข่มขู่และพันธนาการหนี้

แกล้งดีกับเหยื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ค้าใช้การกล. เพื่อเอาชนะพวกเขา พวกเขาจะใช้การข่มขู่จากงาน#ifdef(การข่มขู่)ไปหาพันธนาการหนี้.

วิธีนี้ช่วยบังคับคนที่อ่อนแอทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ. พวกเขาถูกบังคับทำเพราะไม่มีอิสระเลย และมักทำไป่นานๆ

การใช้แรงงานและบริการทางเพศโดยไม่สมัครใจ

กลุ่มเหยื่อหลายกลุ่มถูกบังคับทำงานในงานเกี่ยวกับบริการทางเพศ. ได้แก่เยาวชน, ผู้อพยพ, และคนที่เป็น LGBTQ ที่เสี่ยง

คนในวัยรุ่นที่ถูกบังคับทางเพศทำเพราะเงินท่ีมินใจยากขึ้น.นี่เป็นวัยรุนถูกบังคับให้ลองงานเพื่อให้มีชีวิต

3. คดียูแลค้ามนุษย์ระดับโลกทั่วไปเพิ่มขึ้นในปี 2560.ในปีนี้มีการจับคดี 302 คดียู

ลิงก์ที่มา

  1. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/article/download/252608/171882/963568 – PDF
  2. https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-th/2016-trafficking-persons-report-thailand-th/ – รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2559
  3. https://www.woar.org/th/what-is-human-trafficking/ – การค้ามนุษย์คืออะไร | สวมใส่
  4. https://th.wikipedia.org/wiki/การค้าประเวณีในประเทศไทย – การค้าประเวณีในประเทศไทย
  5. https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2951 – PDF

บทความแนะนำ

ช่วยเหลือคนไร้บ้าน สร้างอนาคตที่ดีกว่า
ปกป้องเด็กจากความรุนแรง ความเข้าใจและการจัดการอย่างถูกวิธี
ความลับในคดีฆ่าตกรรมผู้หญิง – เบื้องหลังที่ไม่เคยเผย
ความเสี่ยงของยาเสพติดให้โทษและการป้องกัน